Home

Rättsfall högsta domstolen

Rättsfall från Högsta domstolen under 2018 NJA 2018 s. 3 Omfattningen av prövningen av om ett mål ska återupptas efter det att ett överklagande har förfallit. NJA 2018 s. 9 Utmätning. Intresseavvägning vid utmätning av en bostadsfastighet, när även gäldenärens lön finns att tillgå Rättsfall från Högsta domstolen under 2016 NJA 2016 s. 3 Straffet för mord. Fråga om den lagändring som år 2014 gjordes i 3 kap. 1 § brottsbalken har medfört att rättsläget förändrats (jfr NJA 2013 s. 376) Rättsfall från Högsta domstolen: Konkurs bryter ansvarsperioden när KBR inte upprättats - men det gör inte en företagsrekonstruktion. Nu också PT i mål om huruvida en förlikning utgör en ny förpliktelse. 18 april, 2019 Nytt rättsfall från Högsta Domstolen om flygförsening. Posted on November 20, 2016 by Stephan Eriksson. I en nyss meddelad dom har Högsta Domstolen dels funnit att EU förordning 261/2004 inte var tillämplig på en resa från Thailand till Sverige, dels att Montrealkonventionen 1999. Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd för att avgöra om spelmissbruk är ett liknande förhållande i FB:s mening. Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka hä

Rättsfall från Högsta domstolen under 2018 - lagen

 1. Kommentarer till rättsfall. Rättspraxis i litteraturen innehåller en förteckning över rättsfall från Högsta domstolen (NJA I) och Rättsfall från hovrätterna (RH). Den hänvisar också till litteratur där rättsfallet omnämns. Du kan läsa den på biblioteket eller låna hem. Du hittar den i Riksdagsbibliotekets söktjänst RBsök
 2. Högsta domstolens vägledande domar och beslut (prejudikat) Om ett dokument skulle ha korrigerats efter den ursprungliga publiceringen, anges inte detta särskilt. Fr.o.m. 2017 har benämning på målen lagts till inom parentes. inte alla prejudikat får en benämning
 3. Förutom beträffande avgörandena från Kammarrätten i Stockholm är detta material detsamma som kan erhållas genom någon av de tryckta rättsfallspublikationer Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) med rättsfall från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD [före 2011 Regeringsrättens årsbok, RÅ], Arbetsdomstolens domar.
 4. Högsta domstolen ska avgöra om spelmissbruk är skäl för att sättas under förvaltare Mannen blev, på grund av sitt spelmissbruk, satt under... Dömdes för att ha skakat sitt barn till döds - men friades efter resning - nu får mannen skadestån
 5. Liksom i BDO (NJA 2014 s. 272) understryker Högsta domstolen genom detta rättsfall betydelsen av att bestämma vilket normskydd som ligger i en tillämplig ansvarsregel. Den som inte omfattas av normskyddet kan heller inte ha rätt till skadestånd
 6. rättstillämpningen att talan prövas av Högsta domstolen. Extraordinär dispens ska beviljas om det finns synnerliga skäl för prövning i Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska kunna uppfylla sin prejudikatbildande roll är det viktigt att prövningen av om prövningstillstånd ska beviljas sker effektivt
 7. rättsfall sedan tidigare både från Högsta domstolen, från hovrätterna, kanske ibland även tingsrättsdomar. Där man har gjort en viss bedömning och sedan försöker man bilda Datum: 2018-09-1

EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna.. Även privatpersoner, företag och organisationer kan i vissa fall vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter Rättsfall från Högsta domstolen under 2018. NJA 2018 s.335 ( NJA 2018:27) En samägares andel i en jordbruksfastighet har tillkommit genom olika... NJA 2018 s.725 ( NJA 2018:59) Passivt lagrande av datorprogramvara efter licenstiden har ansetts inte utgöra. NJA 2018 s. 3 Omfattningen av prövningen av om ett mÃ¥l ska Ã¥terupptas efter det att ett..

Rättsfall från Högsta domstolen under 2016 - lagen

 1. Rättsfall från Högsta domstolen under 2017 NJA 2017 s. 3 Begreppet kända sakägare i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen omfattar även berörd bostadsrättshavare. Det meddelande som kungörs enligt 9 kap. 41 a § rörande ett beslut om beviljat bygglov ska därför skickas också till sådan bostadsrättshavare. NJA 2017 s.
 2. Rättsfall från Högsta domstolen under 1999 NJA 1999 s. 3 Ordet vakuumplast har ansetts utgöra en sådan beskrivande beteckning som, när det ingår i en registrerad firma, åtnjuter ett tämligen svagt skydd mot användning i en annan näringsidkares firma
 3. Högsta domstolen (engelska: Supreme Court of the United States, SCOTUS) är den högsta rättsliga instansen i USA.Den består för närvarande av nio domare som utnämns på livstid av presidenten.En majoritet av senatens ledamöter måste dock godkänna utnämningarna för att de skall träda i kraft
 4. Dom från Högsta domstolen om marköverföring enligt fastighetsbildningslagen Aktuella och vägledande rättsfall gällande tillämpning av PBL vid detaljplanering Genomgång och analys av särskilt intressanta rättsfall från framförallt Mark- och miljööverdomstolen - vilka lärdomar och slutsatser kan vi dr

Rättsfall från Högsta domstolen: Konkurs bryter

Nytt rättsfall från Högsta Domstolen om flygförsening

Rättsfall från Högsta domstolen under 2018 NJA 2018 s. 3 Omfattningen av prövningen av om ett mål ska återupptas efter det att ett överklagande har förfallit. NJA 2018 s. 9 Utmätning. Intresseavvägning vid utmätning av en bostadsfastighet, när även gäldenärens lön finns att tillgå. NJA 2018 s. 19 Uppsägning av. I en nyss meddelad dom har Högsta Domstolen dels funnit att EU förordning 261/2004 inte var tillämplig på en resa från Thailand till Sverige, dels att Montrealkonventionen 1999 istället var tillämplig samt dels att den flygförsening på 7 timmar som uppstått inte var tillräckligt för att kunna berättiga till skadestån

Högsta domstolen ska avgöra om spelmissbruk är skäl för att

Högsta domstolen kan också ogiltigförklara beslut som fattats av presidenten eller kongressen. Under senare år har Högsta domstolen alltmer hamnat i centrum för det politiska skeendet i USA (jämför presidentvalet år 2000), och dess ökade politisering har därför kommit att ifrågasättas Rättsfall från Högsta domstolen: Konkurs bryter ansvarsperioden när KBR inte upprättats - men det gör inte en företagsrekonstruktion. Nu också PT i mål om huruvida en förlikning utgör en ny förpliktels Högsta domstolens referatfall från tiden efter 2003-01-01 kan läsas på domstolen hemsida, . Rättsfall från HD finns också i de licenserade databaserna Karnov och Zeteo. Var kan du finna underrättspraxis, om du skulle behöva ta del av sådan praxis? Ge exempel! Vilket rättskällevärde har ett underrättsavgörande Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) är en av Europeiska unionens institutioner. [1] Den består av två rättsinstanser: tribunalen och domstolen. EU-domstolen ansvarar för att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen av unionens fördrag. [2 Bakslag för flygpassagerares rätt till ersättning för flygförsening i Högsta Domstolen EU domstolen har bestämt forum för multi-legged flights vid flygförsening Nytt rättsfall från Italiens Högsta Domstol ang flygförsenin

Högsta domstolen Hovrättens dom väckte känslor i media - men är en vinst för barnens rätt till sina båda föräldrar DEBATT - av Matts Hertsberg, ordförande PappaBarn, Anders Fors, vice ordförande PappaBarn samt Sverker Sikström, professor i psykologi, Lunds universite Ali och den svenska rättvisan : det första könsstympningsmålet bok Sara Johnsdotter pd

Rättsfall - Riksdage

I Svensk Juristtidning för några år sedan argumenterade jag - utifrån några rättsfall från Högsta domstolen - för att lättare vägande rättskällor generellt skulle tolkas så att de blev förenliga med tyngre vägande rättskällor (se Martin Sunnqvist, I gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning, SvJT 2008 s. 645-656) Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av NJA I. Årsbok 2004: Rättsfall från Högsta Norstedts Juridik, Inbunden, Svenska, Ekonomi & Juridik, 2005-06. NJA I. Årsbok 2004 : Rättsfall från Högsta domstolen. Norstedts Juridik. 2049:- Inbunden; 1017 sidor; 2005. Rättsfall från Högsta domstolen

Rättsfall från Högsta domstolen under 1981 NJA 1981 s. 1 Tvist mellan vissa samebyar m fl och svenska staten om rätt till de s k skattefjällen i norra Jämtland Ladda ner PDF Läs online Rättsfall från Högsta domstolen. Hilda reser själv Nedlasting Esther Skriver MipgOuTS Falangbytaren (En Divergent-novell) Läs onlin

Pris: 1591 kr. häftad, 2000. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken NJA I. Årsbok 2000 : Rättsfall från Högsta domstolen av Norstedts Juridik (ISBN 9789139006640) hos Adlibris Pris: 2640 kr. inbunden, 2014. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, inbunden årgång 2013 : Rättsfall från Högsta domstolen av (ISBN 9789139017684) hos Adlibris

Video: Vägledande domar och beslut (prejudikat) - Högsta domstolen

Vägledande avgöranden - Sveriges Domstola

Rättsfall från Högsta domstolen under 2018. NJA 2018 s.335 ( NJA 2018:27) En samägares andel i en jordbruksfastighet har tillkommit genom olika... NJA 2018 s.725 ( NJA 2018:59) Passivt lagrande av datorprogramvara efter licenstiden har ansetts inte utgöra Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller . 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målet Rättsfall från Högsta domstolen under 1982 NJA 1982 s. 1 Skuldebrev som styrelseledamot i aktiebolag, tillika firmatecknare, för bolagets räkning har utfärdat till sin hustru har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts bindande för bolaget. 93 § 1 st jämfört med 92 § 2 st och 86 § lagen (1944:705) om aktiebolag (jfr 8 kap 10 och 14 §§ aktiebolagslagen 1975:1385)

Video: Högsta domstolen Dagens Juridi

HD: Rättsfall från Högsta domstolen: Styrelsen kan inte

 1. Högsta Domstolen. Vägledande domar i HD för bostadsrättsförening / bostadsrätt
 2. Högsta domstolen bestämmer värde på gammal lada. En person brände ned en gammal byggnad, värderad till 1,5 MSEK, men som kostade 3,8 MSEK att reparera. Högsta domstolen har prövat skadeståndets nivå och landat på en ersättning på ca 3,2 MSEK. Läs domen här
 3. företräder staten. Inför domstolen har Riksskatteverket samma ställning som vilken enskild part som helst. Det bör mot denna bakgrund inte föreligga något hinder mot att tillerkänna staten genom Riksskatteverket ersättning för rättegångskostnader i överklagade utsökningsmål under förutsättning att staten anses vara vinnande part

Högsta domstolen T.W. överklagade hovrättens beslut och yrkade att HD skulle besluta att vardera parten skulle svara för sina rättegångskostnader i tingsrätten. E.W. motsatte sig att hovrättens beslut ändrades. HD avgjorde målet efter föredragning. Föredraganden, justitiesekreteraren Lars Brandt, föreslog i betänkande följande. AOGSTA DOMSTOLEN Sida 6 C> = mån har även en situation som den i 1969 års rättsfall kommit i ett annat läge. Även omständigheterna i det föreliggande fallet talar emot att skiljedomsklausulen skulle vara att behandla på annat sätt än som i och för sig borde fÖlja av att de Rättsfall/rättspraxis: Publiceringsformer. Rättsfallen från de högre instanserna publiceras som referat av domarna. De fullständiga originaldomarna publiceras inte. Högsta domstolen. Av historiska skäl har Högsta domstolen ingen egen utgivning av sina domar

Här samlar vi alla artiklar om Högsta domstolen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Domen mot Jean-Claude Arnault, Trumps domarstrid och Fallet Julian Assange. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Högsta domstolen är SvD Premium, Jean-Claude Arnault, Brott och Brett. Händelsen blev ett rättsfall. för misshandel. En dom som Hovrätten den 26 september 2017 fastställer utan ändringar. Lilja överklagade till Högsta domstolen och den 20 mars 2018. NEW YORK. Lillian Gobitas Klose dog den 22 augusti 2014 i sitt hem i Fayetteville i Georgia, 90 år gammal. Som ung blev hon huvudperson i ett historiskt rättsfall, som behandlades av högsta domstolen i USA, på grund av att hon valde att inte hälsa flaggan Court Högsta domstolen Reference NJA 2008 s. 792 (NJA 2008:65) Målnummer Ö5140-06 Avdelning 2 Avgörandedatum 2008-07-07 Rubrik Fråga om verkställighet av stadfäst förlikning i mål om klander av bodelning

Sök - Sveriges Domstola

Gör en bra affär på NJA I. Årsbok 1999: Rättsfall från Högsta domstolen (Häftad, 2000) Lägst pris just nu 1336 kr bland 4 st butiker. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra priser på allt från Böcker till orientmattor! Vårt köpskydd garanterar dig en säker affär Court Högsta domstolen Reference NJA 2014 s. 854 Målnummer Ö3428-13 Avdelning 1 Avgörandedatum 2014-12-05 Rubrik Resning. En tilltalad har dömts för flera liknande brott som sammantagna har ansetts vara grova Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek Nytt juridiskt arkiv Avd. I 1997 [Elektronisk resurs] : rättsfall från Högsta domstolen, NJA I 1911-1997 Sverige. Högsta domstolen (medarbetare) Alternativt namn: Högsta domstolen Alternativt namn: HD Alternativt namn: Engelska: Sweden. Supreme Court ISBN 91-39-00327-2 Stockholm : Norstedts juridik, [1997] Svenska 1 optisk skiva. Digital bo

Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel. I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans Rättsfall. Hänvisningar till rättsfall anges vanligen i fullständig form i fotnoterna. För rättsfall från EU ska domens vedertagna namn, som bestäms av domstolen, anges. Du kan hitta detta namn (OBS! enbart på engelska och franska) genom att söka på målnumret i listorna över rättspraxis på EU-domstolens webbplats. 25 NJA 2012 s.22

EU-domstolen Europeiska Unione

Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1986 s. 388 (NJA 1986:61) Målnummer Ö520-85 Domsnummer SÖ387-86 Avgörandedatum 1986-07-11 Rubrik Frågor huruvida tvist är att anse som arbetstvist och huruvida skiljeklausul är oskälig enligt 36 § avtalslagen Rättsfall från Högsta Domstolen 2012-09-28 Posted on 18 oktober, 2012 8 september, 2017 by admin Fråga om straffrättsligt ansvar för en 17-åring med en allvarlig psykisk störning som har genomfört samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en tolvåring

Målhanteringen i Högsta domstolen 1. Av justitierådet B O S VENSSON. Högsta domstolen (HD) har under de senaste två åren nedbringat antalet balanserade mål på ett anmärkningsvärt sätt samtidigt som antalet medde lade prövningstillstånd har gått ner kraftigt Här är tre berömda rättsfall som påverkat det moderna USA. Roe mot Wade, 1973. Högsta domstolen har stor politisk betydelse då den kan förklara lagar som stridande mot författningen Om en förvaltningsdomen har överklagats och behandlats i hovrätten eller högsta domstolen, hittar man ofta domen som en bilaga i det senare avgörandet. I de licenserade databaserna InfoTorg, Karnov och Zeteo kan förvaltningsrättens domar hittas via databasernas nyhetsbevakning. Det är om det är domar som kan vara särskilt intressanta Deras pappa drev fallet vidare ända upp i Högsta domstolen. Den 14 juni 1943 slog domstolen fast att skolor inte kan tvinga barn att hälsa flaggan och klargjorde att Jehovas vittnen inte har för avsikt att vara respektlösa mot vare sig flaggan eller landet. Utslaget i fallet West Virginia State Board of Education v bidrag (Danelius, s. 166 f. och s. 170 f. samt där angivna rättsfall från Europadomstolen). Domstolen har bl.a. framhållit att det gäller förfaranden som rör den enskildes försörjning där den enskilde gjort gällande en individuell oc

den högsta nivån, dvs. med 69 procent av prisbasbeloppet, oberoende av vilket hjälpbehov och vilka merkostnader som föreligger i det enskilda fallet. Om den försäkrade under samma tid får hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller hel ålderspension begränsas dock ersättningen till 36 procent av prisbasbeloppet, o Rättsfall från Högsta domstolen under 1997. NJA 1997 s. 3 TillstÃ¥nd till prövning i HovR har meddelats eftersom det ansetts vara av...; NJA 1997 s. 5 FrÃ¥ga huruvida avtal om upplÃ¥telse av bostadsrätt är overksamt pÃ¥ grund av Rättsfall i Internationell Rätt, avdömda av Högsta Domstolen i Sverige under Åren 1944-1947 in Nordic Journal of International Law. Author: Eric Ramel

Högsta domstolen har i ett avgörande den 15 juni 2017 (B 1519-16) slagit fast att ansvar för underlåtenhet att avslöja brott är uteslutet om det av utredningen framgår att den som underlåtit att avslöja brottet kan ha varit inblandad i brottet på ett sådant sätt att straffansvar kan aktualiseras

Påföljdsbestämningen i Sverige och straffutmålingen i Norge : med en studie av rättsfall från Högsta domstolen och Höyesterett Stenborre, Eva LU () . Mar Högsta domstolen har beslutat att pröva ett rättsfall där en kvinna anses ha ljugit i polisförhör i samband med skottlossningen på en restaurang i Göteborg 2015 - då två män dödades. Bildombudsmannen AB är ombud i två nya fall i Högsta domstolen. Tidigare har Bildombudsmannen AB varit med och vunnit 2 fall i HD för sina klienter. Ett tredje fall förlorades med röstsiffrorna 3-2. I januari 2017 kommer Christer Pettersson upp i Högsta domstolen igen Mäktigaste rättsliga instansen i USA. Högsta domstolen dömer i enskilda mål. Men de domar som fattas har stor prejudicerande verkan. Med det menas att domstolsavgöranden som beslutas där bör följas som regel eller vägledning i senare inträffade mål eller ärenden med likartade omständigheter i andra domstolar

Högsta domstolen kommer då, såvitt jag förstår, i ett mycket bekym mersamt läge. Det kan tänkas att Högsta domstolen nu får en annan sammansättning och att de nya ledamöterna menar att arbetsdomsto lens lagtillämpning i varje fall inte är uppenbart lagstridig Rättsfall.se upphör vid årsskiftet 2018/19. Därför kommer vi inte att ta emot nya prenumeranter. Hovrätterna och Högsta Domstolen Högsta domstolen (HD) har sedan 1970-talet fått en allt större roll i rättsutvecklingen.1 Ett stort steg i HD:s utveckling togs år 1995 genom inträdet i EU och införlivandet av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) i svensk rätt Prövningstillstånd är ett tillstånd som en domstol på högre nivå än den tidigare, till exempel i Sverige kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen

Rättsfall från Högsta domstolen under 2018 Lagen

Den här kursen grundar sig på de senaste rättsfallen från Högsta domstolen och hovrätterna. Vi fördjupar oss i de tvister som domstolarna avgjort och diskuterar de faktiska och juridiska förutsättningarna samt domskälen, delvis i form av problemlösning vid grupparbete Högsta domstolen Referat NJA 2011 s. 547 Målnummer Ö5452-10 Avdelning 2 Avgörandedatum 2011-09-08 Rubrik Återställande av försutten tid. Sökanden har påstått att han vid ett personligt besök i hovrätten lämnat ett överklagande till befattningshavare i domstolens reception Högsta domstolen har nyligen kommit med två viktiga prejudikat om edition. Det första målet, NJA 2012 s 289, handlar om ansvarsfördelningen mellan skiljenämnd och domstol när en part i ett skiljeförfarande begär att motparten eller någon annan ska lämna ut handlingar I lagboken finns hänvisningar till ett urval rättsfall från Högsta domstolen, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen. Observera att hänvisningen till Nytt juridiskt arkiv sker under förkortningen H. Observera att det inte finns rättsfall till alla lagar. Många lagar och paragrafer har aldrig varit föremål för prövning i högre rätt Högsta domstolen › Rubriker på alla HD domar som publicerats fr.o.m. 1980. Av andra avgöranden än prejudikat samt ärenden och mål som är under behandling finns separata databaser (på finska). › HD-prejudikat Senaste materialuppdatering 23.5.2019. › Besvärstillståndsregistret › Andra avgöranden än prejudika

Nytt juridiskt arkiv Avd. I, Rättsfall från Högsta domstolen. Häften. 119(1992) (Tidning, tidskrift) 1992, Svenska, För vuxn Åländsk åklagare mutåtalad. Umgicks och hade sex med en målsägande. Högsta domstolen utreder. Vad får en åklagare göra utanför tjänsten? Midsommaraftonen 2015 var livad på restaurang Arkipelag i Mariehamn. De två möttes vid bardisken. Han kom inte ihåg henne, en ung kvinna som stod. Ett rättsfall som snart avgörs i Högsta domstolen kan få stor betydelse för hur tvångsförsäljningar ska ske när de berör skuldsatta barnfamiljer. Vid torget ligger också en domstolsbyggnad och till en början fanns spekulationer om att vansinnesdådet kunde ha något att göra med något pågående rättsfall där

Rättsfall från Högsta domstolen under 2017 - ferenda

Parterna ska träffas i Blekinge tingsrätt den 15 juni och båda sidor vill att frågan om vilken lag som ska tillämpas ska skickas direkt upp till Högsta domstolen för ett snabbt avgörande. Om HD anser att vatten inte är en produkt kommer föreningen antagligen att lägga ner rättsprocessen Slutsatser av Högsta domstolens dom: Läraren hade i det aktuella målet tagit i för hårt och därigenom gjort sig skyldig till misshandel. Högsta domstolen anser dock att en lärare, om det är nödvändigt, bör kunna få använda ett visst mått av tvång mot en elev i sin tillsynsfunktion Rättsfall: Arbetsdomstolen AD 2014 nr 28, Högsta domstolen NJA 2006 nr 170, Europadomstolen m.m. Arrowsmith, no. 7050/75, Europakommissionen 12 oktober 1978 Lautsi m.fl. mot Italien, no. 30814/06, dom den 18 mars 2011, Eweida m.fl. mot Storbritannien, nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 36516/10, dom den 15 januari 2013 Vägledande rättsfall. Här har vi sammanställt de viktigaste avgörandena rörande ansvaret för förorenade områden. Vi länkar också vidare till rättsfallssamlingen på EBH-portalen. Där kan du läsa domarna i sin helhet eller skaffa dig en uppfattning om vilka andra domar som finns inom området

notera är att Högsta domstolen i NJA 2006 s. 246 inhämtade ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att avgöra om lotterilagens förbud mot användning av en produkt, de s.k. lotterihjulsspelen, utgjorde en teknisk föreskrift som skulle anmälas till kommissionen. EU-domstolens jakande svar på frågan (se Lindeberg C-267/03) ledd RÄTTSFALL - EN LITEN HANDBOK OM PRAXIS\Sambo\En fråga om bodelning PREJUDIKAT FRÅN HÖGSTA DOMSTOLEN - DOM SOM MEDDELADES 2014-09-05, Ö 3417-13 ANGÅENDE BODELNING - SAMBO En fråga om bodelning mellan sambor När ett samboförhållande upphör kan bodelning ske mellan samborna. Bodelning kan dock enbart omfatta viss egendom HÖGSTA DOMSTOLEN 06354-13 Sida 2 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2013-11-22 i mål Ö 3912-13 Hovrättens beslut se Bilaga HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Med ändring av hovrättens beslut erkänner Högsta domstolen den av International Centre for Dispute Resolution, New York, den 14 augusti 201

Högsta domstolen fortsatte: En nödvändig förutsättning för att kravet på verkligt bruk i firmalagen ska vara uppfyllt är att näringsidkaren under den relevanta tidsperioden inte bara använt firman i olika sammanhang, t. ex. i reklam, avtal och dylikt, utan också använt firman just för sådan verksamhet som den registrerats för Case No. 1999:112, Nytt Juridiskt Arkiv, Avd. I, Rättsfall från Högsta Domstolen (New Legal Archives, Part I, Cases Decided by the Supreme Court). Högsta Domstolen (Supreme Court of Sweden. Frågan om Storbritannien behöver stöd från övriga EU-länder eller inte om man vill ångra sig om brexit kommer att avgöras av EU-domstolen, skriver TT/GP. Högsta domstolen i Storbritannien sade på tisdagen nej till ett försök från skotska politiker att stoppa processen, som nu kan inledas med en utfrågning i Luxemburg nästa vecka Högsta domstolen har i flera rättsfall uttalat att det för en fällande dom i brottmål krävs att det är ställt utom rimligt tvivel (jämför det engelska uttrycket beyond reasonable doubt) att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som ligger till grund för åtalet. Vad innebär då beviskravet ställt bortom rimligt tvivel

Rättsfall från Högsta domstolen under 1999 - ferenda

Inreseförbudet för medborgare från sex huvudsakligen muslimska länder blir delvis gällande tills Högsta domstolen kan avgöra om det strider mot grundlagen. Myndigheterna tros få det svårt. En av årets första nyheter angående barns rättigheter handlade om att Högsta domstolen faktiskt hänvisat till FN:s konvention om barnets rättigheter. Beslutet innebar att en barnfamilj fick bo kvar i sitt hus och slippa bli vräkta trots pappans skulder

populär: