Home

Komvux nyanlända

Nyanländ är en serie från UR som riktar sig till nyanlända i Sverige. Vårt mål är att var en kompass till att du ska kunna bli mer delaktig i det svenska samhället. Om U Rätt att delta i utbildning inom komvux och särvux för nyanlända. Huvudmannen ansvarar för att de som har rätt till utbildning på grundläggande nivå och i sfi får delta. Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem som har rätt att delta och motivera dem till deltagande Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för elever som behöver läsa in kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, men är för gamla för att studera på grundskolan eller gymnasieskolan. Även den som saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har alltså rätt att studera på komvux på grundläggande nivå

Nyanländ: Vuxenutbildning - YouTub

Detta för att kommunerna på kort sikt ska ges stöd i hur den nuvarande utbildningen på grundläggande nivå i komvux kan anpassas till nyanlända elevers behov och förutsättningar. Skolverket ges även i uppdrag att se över om det finns behov av ett kartläggningsmaterial för bedömning av vuxna nyanländas kunskaper Detta är en utbildning för dig som inte är född i Sverige och vill arbeta inom vård och omsorg. Samtidigt som du får en yrkesutbildning får du lära dig svenska språket De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare. Skolverket får regeringens uppdrag att se över om kurser kan anpassas för att bättre svara mot behovet och för att den föreslagna utbildningsplikten.

Våra utbildningar och kurser Det här kan du läsa på Komvux. Studie- och yrkesvägledning När du behöver hjälp med att planera dina studier. Frågor & svar Nivåtest, prövning, betyg, schema m.m. Yrkeshögskoleutbildning (YH) Information om vår yrkeshögskoleutbildning Medicinsk sekreterare Komvux lättaste kurser för svåra för nyanlända | Nya Tider Regeringen vill införa utbildningsplikt för invandrare som saknar grundskolekompetens. Kurserna på Komvux grundläggande nivå är emellertid för svåra för många nyanlända, och utbildningarna måste därför ses över När det gäller utbildning för nyanlända elever finns särskilda utmaningar och möjligheter. Här hittar du samlad information om detta. Bland annat har Skolinspektionen gjort ett flertal granskningar och webbinarier om nyanlända elever, samt reflektionsmaterial

Nyanlända elever i vuxenutbildningen Skolverket anordnar en konferens där frågor om samverkan, framgångsfaktorer och utmaningar kommer att diskuteras. Konferens anordnas i anslutning till Vuxkonferens 2018 - Komvux fyller 50 år den 24 april. Svar på fråga. 2012/13:445 Vuxenutbildning som insats för nyanlända. Statsrådet Maria Arnholm. Gunilla Svantorp har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att lyfta fram vuxenutbildningens viktiga roll samt förstärka samarbetet mellan den statliga och kommunala nivån så att rätt insatser finns med i etableringsplanerna

Video: Utbildning för nyanlända vuxna - Skolverke

Nyanlända med kort utbildning ska få en utbildning som bättre svarar mot deras behov. Därför gör regeringen nu anpassningar i kursutbudet på grundläggande nivå inom komvux. Majoriteten av eleverna som deltar i komvux-utbildning på grundläggande nivå har anlänt till Sverige i vuxen ålder För nyanlända i glesbygd är möjligheterna färre men vissa möjligheter ges via kommunernas lokala Lärcentrum. Föreliggande projekt kommer att studera nyanlända i åldersgruppen 20-45 år och deras behov vid och erfarenheter av utbildning vid Lärcentrum i några av dessa kommuner Sedan 1 december 2010 har kommunen ett lagstadgat ansvar att ge nyanlända flyktingar samhällsorientering på deras modersmål. Lagen syftar till att hjälpa nyanlända att snabbare komma in det svenska samhället och få kopplingar till arbetslivet. Samhällsorienteringen ska ge deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället •Syftet är även att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av utbildningsplikt. Direktiven 2018:73 och 2019:3 Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

Kommunal vuxenutbildning - komvux Skolverket nyanlända

  1. Alla nyanlända elever, från förskoleklass till gymnasienivå, ska anmälas till Centrum för mottagande av nyanlända, CMN. CMN hjälper till att organisera och underlätta nyanlända elevers skolstart. Vem som helst kan göra anmälan för en nyanländ elev - föräldrar, släktingar, god man eller andra kontaktpersoner
  2. Nästan hälften av de nyanlända elever som påbörjade språkintroduktion 2011 och 2012 gick över till någon form av vuxenutbildning. I och med det stora flyktingmottagandet 2015 finns det starka skäl att utgå ifrån att flödet till vuxenutbildningen kommer att vara fortsatt stort
  3. en det år det fyller 20 - asylsökande ungdomar innan de fyller 18 år. Nyanlända och asylsökande elever erbjuds språkintroduktion - en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket

Filmer om kursplanerna i komvux på grundläggande nivå för nyanlända vuxna. Filmerna informerar på ett enkelt och kortfattat sätt om de olika kurserna på komvux grundläggande nivå. Totalt. Kommunledningen har klubbat igenom krav på SFI för nyanlända som uppbär försörjningsstöd: - Svenska språket är nyckeln till att integreras i samhället. Om man som nyanländ och föräldraledig söker kompletterande ekonomiskt bistånd möts man nu av krav på deltagande i SFI Från sfi till Komvux. Andelen nyanlända med låg utbildning växer. Därför har Malmö stad dragit igång en kampanj för att locka fler att studera vidare. På Komvux Södervärn läser sfi-elever in grundläggande matematik med flerspråkigt stöd. LJUDBOKEN klickas igång Men Komvux grundläggande kurser är för svåra för många nyanlända. Skolverket ska därför se över kurserna och föreslå ändringar, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Fler än nio av tio elever på Komvux grundläggande nivå är utrikes födda

Vuxenutbildning Skolverket nyanlända

Vi erbjuder vägledning, vuxenutbildning och hjälper till med att hitta vägar in till arbetsmarknaden. Vi ansvarar också för utbildningen i svenska för invandrare och samhällsintroduktion för nyanlända Umeå Överenskommelser . Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Umeå ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. De nya kurserna på grundläggande nivå på komvux är ett viktigt led i att införa. Nyanlända måste få grundläggande utbildning för att klara av att komma ut på arbetsmarknaden och försörja sig. Det anser regeringen som nu anpassar komvux utbildningar utifrån detta och den utbildningsplikt för nyanlända som infördes vid årsskiftet

Hitta mer. Start. Start; Resultat & tabeller; Live-kalender; Tidigare LIVE-sändningar; Östgötabol Komvux Helsingborg och Social Business Lab Helsingborg genomför under våren 2018 en programmeringsutbildning. I utbildningen ges möjligheter till språkstöd och yrkessvenska. Utbildningen berättigar till CSN. Mål Att du efter utbildningen ska kunna arbeta som Front‐End utvecklare, programmerare. Förkunskapskra De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare. Skolverket får regeringens uppdrag att se över om. Syftet med moders­måls­stöd och moders­måls­­under­visning är att bidra till god språk-, kunskaps-, och identitets­utveckling, lägga grunden till aktiv fler­språkighet, skapa trygghet och att öka förståelsen mellan olika kulturer

Nya komvux-kurser ska möta nyanländas utbildningsbehov

Att gå på vuxenutbildning är en viktig möjlighet för många. Det är också ofta en väg till en ny riktning i yrkeslivet eller till högre studier. Sveriges kommunala vuxenutbildning - komvux - är erkänd i ett internationellt perspektiv. I Sverige ger vi god tillgång till utbildningsvägar, och komvux är på flera sätt mycket uppskattat Vi har placerat en så kallad cookie på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Cookie är en fil med information om ditt IP-nummer Vägledande filmer för nyanlända med kort utbildning inför komvux Skolverket har tagit fram en samling filmer om kursplanerna i komvux på grundläggande nivå för nyanlända vuxna. Filmerna informerar på ett enkelt och kortfattat sätt om de olika kurserna på komvux grundläggande nivå Antalet elever har, med de nyanlända eleverna i kommunerna, ökat kraftigt under de senaste två åren både inom grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram. I dag är introduktionsprogrammet, inklusive språkintroduktionen, det största i årskurs 1 med 26 000 elever. På Komvux utgör utrikes födda cirka hälften av alla elever

Video: Samhällsorientering för nyanlända Vuxenutbildnin

Dags att prata -samtal med vuxna nyanlända om jämställdhet och heder Projektet Dags att prata finansierades av Länsstyrelsen Östergötland under läsåret 2015-2016 och är ett samarbete mellan Viva komvux/sfi i Umeå kommun och Vuxenutbildningen i Härnösands kommun ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år ska du ta kontakt med Resurscentrum för nyanlända, RCN, på telefonnummer 08- 535 300 00. Är du EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, kan du anmäla dig till sfi utan att ha ett svenskt personnummer. Ta med dig pass eller ID-kort vid inskrivningen för att visa medborgarskap Komvuxutredningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande En andra och en annan chans - ett komvux i tiden. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar många av utredningens omfattande och väl motiverade förslag som också kan fungera som en gedigen grund för nödvändiga och konstruktiva diskussioner i landets kommuner För många av de kortutbildade nyanlända är komvux på grundläggande nivå den mest relevanta utbildningen, eftersom det är en utbildning som ger motsvarande grundskolekompetens. Det är en skolform som ökat kraftigt under de senaste åren - från omkring 33 000 elever år 2006 till 44 000 elever år 2016

INRIKES. Regeringen uppger att kunskapsnivån hos vuxna nyanlända är skrämmande låg. Majoriteten av de som studerar på grundläggande nivå hos Komvux, vilket motsvarar grundskolan, klarar ej att uppnå målen Solna Vuxenutbildning ansvarar också för kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter, Särskild utbildning för vuxna (särvux). Här ges även information över vad som gäller kring samhällsorientering av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd

Yrkesutbildningar för nyanlända - Värmdö kommu

  1. 2019-03-04 Förändringar 1 juli 2020 1 juli 2020 sker några viktiga förändringar som eventullt kan påverka dig som läser klart ditt gymnasie på Komvux eller funderar på vidare studier. 2018-09-19 E-boka besök hos studievägledare Boka tider hos syv genom en e-tjäns
  2. Komvux i Enköping finns på Korsängsgatan 12. Där kan du läsa kurser på olika nivåer och även söka till yrkes­utbildningar. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Du hittar kursutbudet på Komvux webbplats. Boka gärna tid med en studie- och yrkesvägledare för att diskutera dina valmöjligheter
  3. Komvux. Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling

Sfi-anmälan. Utbildningar, kurser och ansökan. Stöd och vägledning. Kontakta oss. För dig som är elev. Grundläggande nivå. Gymnasial utbildning. Lärlingsutbildnin Elever under 20 år som går över från Språkintroduktion till Komvux-SFI under läsåret eller vid läsårsskiftet anmäls dit av SYV på SPRI-fortsättning som berättar om vad som gäller för studier på Komvux/SFI, delar ut informationsblad. Mentor meddelar sedan elevens startdatum till SYV so

Komvux eller folkhögskola. Bidrag och studielån. Studiestartsstöd för arbetslösa. Om du är under 20 år. Utlandsstudier. Utlandsstudier med bidrag och studielån De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare. Skolverket får regeringens uppdrag att se över om kurser kan anpassas för att bättre svara mot behovet och för att den Elevteamet komvux skapar kontakt mellan gymnasieorganisationen och komvuxorganisationen, informerar om vilka möjligheter som finns på komvux och verkar för att fler elever på språkintroduktionsprogrammet ska fortsätta studera på komvux. De nyanlända som påbörjar sina studier på komvux

Hur möter vi de nyanlända vuxna som sannolikt behöver delta i komvux/SFI? Hur förbereder vi de lärare som där skall jobba? Samma trender stöter jag på när jag läser debattartiklar och olika inlägg från representanter för myndigheter av olika slag; det talas om skolan, men inte om vuxenutbildningen Bestämmelserna i första-tredje styckena och i 9-12 §§ ska inte tillämpas, om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd för nyanlända och andra elever vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §. Lag (2018:749) Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. De nya kurserna på grundläggande nivå på komvux är ett viktigt led i att införa utbildningsplikten, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande Komvux idag Idag går 45 000 elever vuxenutbildning inom Stockholms stad, och i en värld som snabbt förändras är utbudet anpassat för att möta såväl individens som arbetsmarknadens behov. I dagsläget kräver arbetsmarknadsetablering i princip alltid en fullständig gymnasieutbildning i takt med att utbudet av jobb utan krav på. Komvux/särvux eller Nyanlända elever rätt till utbildning Mia Hemmestad Kristina Söderberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landstin

För unga vuxna i åldern 20-30 år som saknar betyg från grundskolan eller gymnasiets första år finns utbildningen E2C - Second Chance School Vägledning som en kritisk resurs för nyanlända elever synliggörs inte tillräckligt i huvudmäns och rektorers styrning. Det finns särskilda utmaningar gällande studie- och yrkesvägledning för elever som på grund av ålder behöver gå vidare till komvux Utbildningen är för dig som vill arbeta inom förskoleverksamhet eller inom funktionsnedsättning. Som barnskötare/ elevassistent arbetar du med barn inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet Vi listar några av utbildningarna du kan läsa inom vuxenutbildningen i Lund nedan. Hela utbudet av kurser och utbildningar hittar du i kurskatalogen på Komvux webbplats. Där kan du även hitta information om hur du ansöker och information om det nya kurssystemet och gymnasieexamen inom vuxenutbildningen. Du kan läsa e

Utbildningsplikt för nyanlända - Regeringen

Publicerat: 2019-05-07 Grupprespons på KomVux. I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur man arbetar formativt på distanskurserna på Komvux och nu tänker jag dela med mig av mina och mina kollegors erfarenheter av att arbeta formativt på intensivkurser (10-veckor) och terminskurser (20 veckor) SFI är en del av den kommunala vuxenutbildningen (komvux). I vissa fall kan du också läsa SFI på folkhögskola. Om du planerar att studera på folkhögskola så har vi en särskild informationssida om det. SFI består av tre studievägar (1,2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D) Det är den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, som ansvarar för utbildning i svenska för invandrare. Sfi erbjuds alla vuxna nyanlända, i samverkan med Arbetsförmedlingen. Lunds Vägledningscentrum kan hjälpa vuxna med vägledning, planering och information kring studier och arbetsmarknad

Skolverket har producerat sex filmer riktade till studie- och yrkesvägledare, handläggare på arbetsförmedlingen samt personal som arbetar med nyanlända vuxna. Syftet med materialet är att det ska vara ett stöd i att förklara vad komvux är och hur utbildningen funderar (som skolform) Nya nationella komvuxkurser på grundläggande nivå ska ge nyanlända med kort utbildning bättre kunskaper, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Regeringen ska därför införa nya kurser. Migration. De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare. Skolverket får regeringens uppdrag att.

Migration De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare. Skolverket får regeringens uppdrag att se. Komvux 50-årsjubileum uppmärksammades med tårta och kaffe. Verksamheten är idag större än den var för några år sedan och fyller en viktig funktion i synnerhet för nyanlända Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna int

Nyanlända i Österåker. Under 2018 anvisades totalt 140 personer med permanent eller temporärt uppehållstillstånd till Österåkers kommun. Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att Österåkers kommun ska ta emot 86 nyanlända med uppehållstillstånd under 2019 ingår liksom komvux i det offentliga skolväsendet för vuxna. Kommu-nerna är huvudmän och skyldiga att erbjuda sfi till både nyanlända flyk-tingar och övriga invandrare som saknar kunskaper i svenska. Statskontoret har på regeringens uppdrag övervägt för- och nack-delar med att inordna sfi i komvux och analyserat organisatoriska oc Ansök till komvux via din kommun. Följ ansökningsprocessen under min sida på kommunens webbplats. När du blir antagen får du en kallelse från oss på Lernia. Du som har annat modersmål än svenska behöver oftast ha kunskaper motsvarande svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan

Vårdbiträde för nyanlända - Värmdö kommun - varmdo

Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för sfi-deltagare med högre utbildning från hemlandet. En kommun eller folkhögskola ansvarar för utbildningen i samarbete med andra aktörer. Syftet med akademikerspåret är att tillvarata de erfarenheter som nyanlända har med sig till Sverige Samhällsorientering för nyanlända Samhällsorienteringen är till för dig som vill veta mer om Sverige och det svenska samhället. Kursen är på 60 timmar, uppdelat på 10 heldagar eller 20 halvdagar och hålls på ditt modersmål

Utbildningsplikt för nyanlända ti, jun 27, 2017 09:14 CET. Enligt den migrationsöverenskommelse som slöts 2015 mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens Vuxkonferens 2018 - Komvux fyller 50 år! Innehåll Välkommen till en dag som bjuder på en överblick om komvux historia fram till idag samt spaningar in i framtiden för den kommunala vuxenutbildningen. Kom och lyssna på inspirerade föreläsare, delta i intressanta diskussioner och bidra till berikande erfarenhetsutbyte kring aktuella.

I måndags besökte Dua Örebro och träffade representanter för projektet matchning.nu för att ta del av projektets framgångsfaktorer. Projektet är en medveten satsning för att få arbetsgivare att på ett enkelt och smidigt sätt våga prova på att anställa en ung person i upp till tre månader och. Förskolan är viktig för nyanlända barn. Därför anser Lärarförbundet att alla barn som kommer till Sverige ska ha rätt till förskola. För att klara det uppdraget är det viktigt att förskollärare får rätt stöd och rätt förutsättningar för att klara jobbet Jag arbetar med asylsökande och nyanlända. Senast uppdaterad: 27/6-2018 På de här sidorna hittar du, som arbetar med asylsökande och de som nyligen fått uppehållstillstånd, information, material och goda exempel De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare. Skolverket får regeringens uppdrag att se över om kurser kan anpassas för att bättre svara mot behovet och för att de

Komvux för svårt för många nyanlända Sv

Det finns en del nyanlända ungdomar som kämpar och satsar allt för att kunna lära sig och gå vidare med utbildningen och kanske bli läkare, advokater eller programmerare. Att undervisa dessa ambitiösa nyanlända ungdomar är en glädje för mig som lärare och pedagog. Sedan finns den stora massan av nyanlända Webb-tv: Nyanlända — hur ska skolan klara utmaningen? Flera kommuner tar på kort tid emot flera hundra nyanlända barn. Hur ska skolan lägga upp undervisningen för att dessa barn ska klara de svenska målen. Om alla ska gå i förberedelseklass, hur ska den då se ut

Vuxenutbildning - Huddinge

Alla nyanlända elever ska få en likvärdig utbildning utifrån sina individuella behov och förutsättningar samt på samma villkor som för alla andra. Vårt uppdrag är att inom åtta veckor kartlägga tidigare kunskaper för att rektorerna ska kunna placera eleven i rätt årskurs och kunna planera vilka resurser som ska sättas in Komvux bör få tre bredare studieområden när gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop och att gymnasiearbete ersätts av ett bredare komvuxarbete. Några lärosäten bör få uppdrag att starta komvuxlärarutbildning, särvux bör upphöra som egen skolform och med ett nytt namn, särskilt utbildning bli en del av komvux Inrikes Nya nationella komvuxkurser på grundläggande nivå ska ge nyanlända med kort utbildning bättre kunskaper, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Regeringen ska därför införa nya. Har Du drivit företag i ditt hemland? Har Du en affärsidé och en vilja att starta och driva företag i Sverige? Då är Du den vi söker! Vi erbjuder Dig att delta i en Starta-eget-kurs under 3 veckor för att kunna få igång ditt företag Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå

Komvux lättaste kurser för svåra för nyanlända Nya Tide

Yrkesvux. För dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Läs till undersköterska/skötare, svetsare eller CNC-operatör Vi erbjuder vuxenutbildningar på komvux, grundvux, svenska för invandrare samt yrkesutbildningar som barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Här sätter vi elevernas och omvärldens krav främst när unika studielösningar utformas. Dina egna önskemål står i fokus och du kan själv utforma din studieplan Betyg från Komvux i Uppsala från år 2003 och framåt behöver inte bifogas i ansökan. Samhällsorientering för nyanlända. Lär känna Sverige, gå kursen. Komvux antagningsregler. Om du vill ansöka om att få studera i en annan kommun än Enköping måste du kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Du kan skicka e-post till syv.komvux@enkoping.se. Antagningsbesked/kallelse skickas med e-post två veckor före kursstart. Du kan följa din ansökan genom att logga in på webbansökan

Samhällsorientering är en lagstadgad uppgift för kommunerna att erbjuda nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande Vårt uppdrag är att ge alla människor, oavsett bakgrund, möjlighet att hitta sin talang, utveckla den och bli sin egen stjärna. Läs mer om os Migration De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare. Skolverket får regeringens uppdrag att se över om kurser kan anpassas för att bättre svara mot behovet och för att den föreslagna. Du som vill börja studera kan kontakta en studie- och yrkesvägledare på Komvux för hjälp att planera. Du som redan studerar inom vuxenutbildningen ska vända dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola. Ta med dig dina betyg och andra viktiga handlingar. Ta alltid med dig betyg och andra viktiga handlingar till studievägledningen Tydligare krav på skolan att motverka diskriminering och möjlighet för regeringen att ålägga friskolor att låta nyanlända elever utbildning inom komvux

populär: