Home

Fall där mänskliga rättigheter kränks

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter innehåller information om vad mänskliga rättigheter är och vad regeringen gör på området Detta i en tid då mänskliga rättigheter dagligen kränks i världen och där demokratin i flera länder är på tillbakagång. Samtidigt präglas den svenska valdebatten i stor utsträckning av ett nationellt fokus. Detta trots att politiska beslut som tas i Sverige kan ha stor påverkan på människor liv och rättigheter i andra länder Båda sidor i konflikten bryter mot de mänskliga rättigheterna. Listan över brott mot mänskliga rättigheter i Syrien är lång. Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi. Kommittén för mänskliga rättigheter tillhör det internationella akademinätverket The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies. Nätverket uppmärksammar kommittén på fall där mänskliga rättigheter kränks, det kan gälla till exempel forskare, läkare eller jurister

De finns om katastrofen ändå inträffar och stannar kvar efteråt. Alltså är detta är frivilligorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter men även en katastroforganisation. FN är en mellanstatlig organisation som bildades efter första världskriget där självständiga stater gått samman för att arbet Elvir Gigovic, Helena Benaouda och Kitimbwa Sabuni. Foto: SVT Svenska muslimer kränks Publicerad 5 mars 2013. Regeringen måste erkänna att svenska muslimers mänskliga rättigheter kränks

Video: Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Opinion: Sätt mänskliga rättigheter i fokus under valet

I så fall vad? • Har Evdokia, Noura, Edward och Tep blivit felaktigt behandlade på något sätt? I så fall på vilket sätt? • Vilka konsekvenser tror ni begränsningar av människors fri- och rättigheter kan få för ett samhälle och dess utveckling? • Det finns många länder i världen där människors rättigheter kränks • Lämna in en artikel om ett fall där de mänskliga rättigheterna kränks i något land. Beskriv situationen i breda drag, t.ex. hur stora problemen generellt är i landet. Hänvisa till t.ex. UD:s rapporter eller Amnestys årsrapport. Ge exempel på någon/några som drabbats. Försök förmedla hur det skulle kännas om det drabbade oss 1 FYRA FALL I övningen Fyra fall får eleverna fördjupa sig i några exempel där personer har blivit utsatta för brott mot sina grundläggande fri- och rättigheter. Syftet är att eleverna ska utveckla kunskaper mänskliga rättigheter och hur staten kan kränka dessa på olika sätt Det yttersta ansvaret för att de mänskliga rättigheterna ska följas i Sverige ligger på regeringen. Sverige är et demokratiskt land där mänskliga rättigheter respekteras men även kränks på olika sätt. Det finns alltså både människor och grupper vars handlingar strider emot de mänskliga rättigheterna

(SH 1b) Kunskap om vilka de mänskliga rättigheter är och hur de används i Folkrätten. Grundskolan år 9: Här kan du som lärare pröva eleven i följande: kunskap om de mänskliga rättigheterna och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Kunskap om grundläggande demokratiska värden och processer Det är genom FN som många av de viktigaste dokumenten om mänskliga rättigheter utarbetats. Till FN:s olika konventioner finns även kommittéer som granskar hur medlemsstaterna lever upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter. Kommittéerna kan i vissa fall också ta emot enskilda klagomål Ann Linde säger att Sverige har tagit upp mänskliga rättigheter upprepade gånger i diskussioner med Iran. Men hon ser ingen konflikt i att bedriva handel i ett land som bryter mot mänskliga.

FN: Syrien bryter mot de mänskliga rättigheterna - Nyheter

Situationen för mänskliga rättigheter i alla FN:s medlemsländer granskas även regelbundet av FN:s råd för mänskliga rättigheter. MR-rådet kan även löpande ta upp brådskande situationer där mänskliga rättigheter kränks. För länder där MR-rådet anser att det behövs en särskild granskning har speciella landrapportörer utsetts Varje dag ser Civil Rights Defenders hur mänskliga rättigheter kränks runt om i världen, ofta på direkt order av statsmakten. I främsta ledet för att möta förtryckarnas allt mer sofistikerade och innovativa metoder står några av världens modigaste människor

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter - Wikipedi

  1. Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Syrien samt en länk till rapporten i sin helhet. Den långvariga Syrienkonflikten gör att situationen för de mänskliga rättigheterna i Syren är bland de allvarligaste i världen.
  2. Förslag till introduktionstext om mänskliga rättigheter. Beskriv bakgrunden till att de nuvarande MR fastställdes. Vad innebär det att MR är universella och odelbara? Vilka bevakar att mänskliga rättigheter följs? (Högst ½ A4) En artikel om ett fall där de mänskliga rättigheterna kränks i något land
  3. Mänskliga rättigheterna kränks överallt i världen. Oftast så är det så att länderna som styrs av en diktator har flest fall där dom mänskliga rättigheterna kränks. Dock så kränks dessa rättigheterna i demokratisk länder också. Jag hade tänkt att jämföra det diktatoriska landet Nordkorea och det demokratiska landet Sverige

När bomberna nu åter faller över Gaza . Den landremsa som är helt bortglömd. En uppdatering om hur vardagen är där börjar jag med. Gaza skulle egentligen vara självständigt liksom Västbanken. Så är det inte och har heller aldrig varit Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council, UNHRC) är en internationell organisation under de Förenta nationerna som har till uppgift att ta upp frågor om brott mot de mänskliga rättigheterna, och är en av tio organisation inom FN som arbetar med mänskliga rättigheter Om mänskliga rättigheter kränks arbetar vi tillsammans med leverantören för att hjälpa offret. Nya beställningar görs inte förrän överträdelsen har korrigerats och offret har kompenserats arbetet med mänskliga rättigheter. Idrottsrörelsen ska leva upp till ovan nämnda principer om mänskliga rättigheter, vilket betyder att idrottsrörelsen också har ett moraliskt ansvar. I flera sammanhang har idrotten en direkt påverkan på hur mänskliga rättigheter efterlevs. Det handlar om hur idrotten utövas Pernilla Lindh, före detta domare i EU-domstolen, slog med eftertryck fast att EU-domstolen i stor utsträckning tar hänsyn till mänskliga rättigheter: - Från år 2009 har EU-domstolen tagit ställning till över 200 fall där stadgan har åberopats

Enligt Per bör svenska företag fundera på hur stor påverkan de egentligen har på sina leverantörer. Till exempel, är det mycket vanligt att västerländska julhysterin bidrar till att mänskliga rättigheter kränks ytterligare runt julen eftersom leverantörer gärna vill tillfredsställa den eskalerande efterfrågan ge en fullständig bild av läget för de mänskliga Mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena 2007 ALLMÄNT Denna rapport behandlar situationen avseende de mänskliga rättigheterna på de av Israel ockuperade palestinska områdena, inklusive de områden där de Den terrordömde massmördaren Anders Behring Breivik har stämt den norska staten då han anser att hans mänskliga rättigheter kränks i fängelset. Men Europadomstolen i Strasbourg kommer inte. - En av de mänskliga rättigheterna i FN:s deklaration är rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Trots det visar ITUC:s rapport att övergreppen fortsätter att öka och att mänskliga rättigheter kränks dagligen, fortsätter Per-Håkan Waern

Men mänskliga rättigheter kränks fortfarande dagligen överallt i världen oavsett styre. Det är fruktansvärt att sådant förekommer i även de länder som har skrivit på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Men som sagt är många länder på väg mot ett samhälle där mindre kränkningar förekommer Och det är kameraövervakning ett exempel på: i varje enskilt fall går det inte att ange varför inskränkningen skedde på just den människans privatlivsrätt, vad det troligen skulle leda till, och därför är den godtycklig och därmed en kränkning av en mänsklig rättighet som angiven i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter

Sjuka, äldre människor berövas systematiskt sina mänskliga och medborgerliga rättigheter i Sverige. Lars Björk beskriver ett system där vårdtagarna är närmast rättslösa, anhöriga tvingas till oavlönat arbete, och en tandlös tillsynsmyndighet mest konstaterar eländet och rycker på axlarna Det hävdas att regeringen under hans tid som statsminister inte tog strid för mänskliga rättigheter. Men om man studerar Bildtregeringens utrikespolitik har i alla fall jag svårt att se prov på detta svajande. Det var snarare den enda vägens politik också när det gällde MR

Min skolblogg: Mänskliga rättigheter - 01ais01

Var tar mina rättigheter slut? Jo, exakt vid den punkt där dina rättigheter kränks. Enkelt, eller hur? I alla fall vid en första anblick. Att det är långt ifrån enkelt i praktiken, blev dock tydligt i tv-soffan igår kväll mänskliga rättigheter. För kapitlet om hur mänskliga rättigheter kränks i Extraordinary Rendition fall har jag använt mig av Tortyrkonventionen, IKMPR och Allmänna Förklaringen. Jag har endast valt relevanta artiklar som kan tillämpas i de fall där de kränkts Mänskliga rättigheter är ett ämne som ständigt är aktuellt. I världen och i vårt eget land sker det dagligen brott mot de mänskliga rättigheterna. Programserien All rätt i världen vill göra tittaren medveten om detta. Serien vill uppmärksamma vilka rättigheter utsatta grupper, såsom t.ex. kvinnor och barn, har enligt FN

Video: Svenska muslimer kränks SVT Nyhete

Så ja, du läste rätt. Även Sverige, som vi gärna vill tro är världens bästa land, får kritik för att mänskliga rättigheter kränks på anstalterna i vårt land. Och visst, situationen är värre i Irak eller Kongo-Kinshasa. Men är det ett bra argument för att gå smyg-sadisterna till mötes om de mänskliga rättigheterna som stöd. d) Mänskliga rättigheter i sverige. Fundera över hur situationen ser ut kring mänskliga rättigheter i Sverige. Diskutera utifrån dessa frågor: • Kränks mänskliga rättigheter i Sverige idag? • Hur i så fall? Ge exempel. • Hur skyddas de mänskliga rättigheterna i Sverige Inlägg om mänskliga rättigheter skrivna av Eaqhan. Militär strategi för att vinna röster . Som om folket är dess fiende! Och så är det alldeles säkert också, för medvetet folk ser SD som en stor fara och fiende som i grunden är mot både demokrati och mänskliga rättigheter, precis som nazismen, partiets rötter Mänskliga rättigheter kränks varje dag runt om i världen. Samtidigt är det viktigt att framhålla att många av de viktigaste FN-konventioner som generellt rör mänskliga rättigheter alltmer vinner gehör. Men när det gäller implementeringen kvarstår ett mycket stort arbete MR-rådet håller sessioner tre gånger per år, men möts vid fler tillfällen vid behov om akuta situationer där mänskliga rättigheter kränks uppstår, t.ex. i fallet med konflikterna i Syrien och Libyen eller för att diskutera särskilda teman som kopplingen mellan FN:s hållbarhetsmål och mänskliga rättigheter. MR-rådet har 47.

I de fall där nationella rättsmedel vid kränkningar av barnets rättigheter saknas eller inte är effektiva måste det finnas möjlighet för barn och deras ombud att föra sina klagomål vidare till internationella instanser för mänskliga rättigheter Att eleverna får kunskap om hur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna vuxit fram och vilka människor som - genom historien och från olika delar av världen - verkat för dessa rättigheter. Detta för att visa att de mänskliga rättigheterna är universella, och inte, vilket ibland påstås, ett västerländskt påfund Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.• Demokratiska fri-och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman. Där bristande kunskap hos skolpersonal om funktionsnedsättningar leder till att rätten till utbildning kränks. LSS är en rättighetslag. Nästan varje vecka kan allmänheten höra om fall där personer med funktionsnedsättning förvägras rätten att leva ett oberoende liv i samhället, då personlig assistans dras in eller nekas

Sätt mänskliga rättigheter i fokus under valet Globalportale

Så kränks mänskliga rättigheter i världen Konventionerna om mänskliga rättigheter innehåller både vad som ibland kallas negativa rättigheter (vissa saker får inte inträffa) och positiva rättigheter (vissa saker ska inträffa). Till de negativa rättigheterna hör bland annat att stater för Ha med mänskliga rättigheter i er analys över risker och möjligheter. Granska ert företag och se om, och i sådant fall i vilka av era affärssituationer det föreligger risk för kränkning av de mänskliga rättigheterna. Ta hjälp av nationella och internationella vägledningsverktyg (se vägledande dokument till höger) mänskliga rättigheter bortom vackra ord och policys. Vi som arbetar i offentlig verksamhet har ett ansvar att hela tiden se över och utveckla vårt förhållningssätt, vår service och våra tjänster gentemot dem vi är till för - invånarna. I det arbetet är mänskliga rättigheter, och principen om alla människors lik Elena Namli är professor i etik på Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, där hon bland annat undervisar i mänskliga rättigheter (MR). Som etiker laborerar hon med begrepp som plikt, värdighet och moraliska principer på ett lite annat sätt än flera av de jurister som tidigare intervjuats här på lagensomverktyg.se Introduktion till mänskliga rättigheter För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet. Här pågår arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter, som riktar sig till hela den offentliga verksamheten - ett samarbete mellan Uppsala universitet och SKL

Min skolblogg - 01ais01

Svenska pensionssparares pengar har därför en direkt koppling till fallet Kimsakocha och de kränkningar av mänskliga rättigheter som skett i området. Även om AP-fonderna sålt större innehav kvarstår deras och Sveriges skyldigheter för de kränkningar av mänskliga rättigheter som skett under tiden för investeringarna Alla svenskar vars mänskliga rättigheter kränks utomlands har rätt till likvärdig hjälp från Sverige för att skydda sina medborgerliga rättigheter. Det kan till exempel handla om fall där svenska medborgare fängslats i utlandet utan rättegång grundläggande mänskliga rättigheter, och där en förklarande fotnot anger följande: Ett sådant förhållningssätt kan främja konstruktiv konfrontation och förändring där vissa kulturella föreställningar, värderingar och traditioner kränker människors grundläggande mänskliga rättigheter. Eftersom kultur är någo att mänskliga rättigheter automatiskt uppmärksammas och respekteras i arbetet med miljöfrågor. Inom delar av miljö- och natur-vården - den statliga såväl som den ideella - är medvetenheten om och prioriteringen av rättighetsfrågorna låg. Och i värsta fall leder miljöarbetet i sig till nya kränkningar. Grupper som arbetar.

Lektionsupplägg 3: Mänskliga rättigheter - i Sverige och i

Vi får dock inte glömma att mänskliga rättigheter fortfarande kränks i Vitryssland och att de lovande och positiva steg som tagits sedan oktober 2008, som t.ex. frisläppandet av de flesta politiska fångarna och distribueringstillstånd för två oberoende tidningar, fortfarande inte är tillräckligt Ändå saknar företagen idag ett genus- och fattigdomsperspektiv i sina CSR-strategier.En rapport från Swedwatch visar att en lång rad mänskliga rättigheter kränks till följd av låga löner och långa arbetsdagar på textilfabrikerna

Fakta om mänskliga rättigheter - Regeringen

Mänskliga rättigheter i arbetslivet kränks i allt fler länder. Några exempel är: - Antalet länder där arbetstagare gripits eller fängslats när de ställt krav på bättre arbetsvillkor eller demokratiska reformer har ökat från 35 till 44 Människorättsjurist, arbetar sedan 2015 hos Civil Rights Defenders där hon arbetar med fall som rör diskriminering och frihetsberövades rättigehter. Tidigare har Annika bland annat arbetat för FN:s Högkommissariat för mänskliga rättigheter i Genève med barnrätts- och funktionshinderfrågor Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar arbetstagare och fackligt aktiva i fler länder än tidigare. Det visar världsfacket ITUC:s årliga lista över de länder i världen som är sämst på mänskliga rättigheter i arbetslivet En grupp experter på mänskliga rättigheter från 25 olika länder sammanställde dessa principer, och under ett möte 2006 i Yogyakarta, Indonesien antogs de så kallade Yogyakartaprinciperna. Principerna uppdaterades 2017. De tar upp redan befintliga regler om mänskliga rättigheter och visar hur de kan tillämpas på frågor som rör SOGIESC

Ann Linde om handel med diktaturens Iran: Ser ingen konflikt

av de mänskliga rättigheterna i arbetslivet finns alltså inte. Därfor måste vi alla reagera mot att de mänskliga rättigheterna i arbetslivet kränks. Här hittar du kortfattad information om 2010 års rapport över kränkningar av fackliga rättigheter. På www.fackligarattigheter.nu finns med informa Ett prov brev sänds där. I genomsnitt, förlorar du en timme varje månad för att skriva ett brev. Kvinnors Action Network Denna åtgärd nätverk du stå upp för kvinnors rättigheter i hela världen. Detta kan vara en kvinna som är i riskzonen, men även för grupper av kvinnor vars rättigheter kränks Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker rättigheter om det anses vara en nödvändighet för den demokratiska utvecklingen. Dock konstateras det av artikel 9 att alla individer har rätt till religionsfrihet samt utövandet av sin religion. När ett fall kommer in till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna där 1 Murdoch, Jim

även löpande information om faktiska fall där bolag kan associeras till kränkningar av mänskliga rättigheter eller har gjort sig skyldiga till miljöbrott. I de fall det rör sig om allvarliga incidenter och bolaget inte agerar tillräck-ligt kraftfullt för att korrigera och förebygga framtid Inom många områden är respekten för mänskliga rättigheter god i Sverige, och internationellt har Sverige gjort sig känt som ett land där människorätten respekteras. Det finns dock allvarliga brister, och många gånger är det etniska och sexuella minoriteter, personer med funktionsnedsättningar, kvinnor och äldre som drabbas hårdast mänskliga rättigheter genom och inom den egna organisationen - Fokus på att ingen person eller grupp diskrimineras och inga rättigheter kränks - Mänskliga rättigheter är både mål och verktyg i arbetet - Ursprung i UN Common Understanding där FN listar kriterier och principer (delaktighet, transparens, ansvar - Vi måste bli mycket bättre på att aktivt driva människorättsfrågor i samhälls­debatten. Det säger Morten Kjaerum som sedan i våras är ny föreståndare för Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

SH 8, Mänskliga rättigheter - cederberg

Det är inte meningen att statliga svenska exportkreditgarantier ska gå till affärer eller projekt där grundläggande mänskliga rättigheter kränks. skriver hon. Jag upprepar än en gång min uppmaning om att ta kontakt med folkpartiets partiledare Jan Björklund som är väldigt tydlig med att han vill att lagstiftningen kring. Det kan vara minoriteters - till exempel romers - rättigheter, men också bevakning av att personer med funktionshinder inte utestängs och att gamla på äldreboenden och unga på institutioner inte kränks. Delegationen för mänskliga rättigheter vill även se satsningar på utbildning och kunskapsutveckling om de mänskliga. I skuggan av den ekonomiska krisen kränks mänskliga rättigheter, varnar Amnesty i sin årsrapport. Den ekonomiska nedgången har förvärrat övergreppen, styrt blickarna från dem och skapat nya problem. Nu skylls det på ekonomi när mänskliga rättigheter hamnar i baksätet, säger Irene Khan, Amnestys internationella.

relevant information till riskanalyser vad gäller konflikt och mänskliga rättigheter. Vi hoppas att denna rapport skall bidra till en konstruktiv diskussion om hur företag, statliga aktörer och civilsamhälle kan samverka för en bättre hantering av människo­ rättsrisker i projekt där svenska företag deltar Rättigheter och rättsskipning • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen ling. Mänskliga rättigheter kränks och på global nivå blir det ett hinder för att uppnå utvecklingsmål. För att komma till rätta med dessa utmaningar måste PGU lyftas upp och diskuteras på en politisk nivå och PGU-åtagandena måste bekräftas. Med denna barometer vill vi ge några förslag på hur detta kan gå till De mänskliga rättigheterna är universella, gäller för varje människa! Mänskliga rättigheter är där för att skydda människor mot statsmakten och måste se till att alla kan leva ett värdigt liv, kan det ha uttryckt en åsikt, har rätt till utbildning och, till exempel rätten till ett tak över huvudet

Det finns stora brister inom tvångsvården - det vill vi

Även Nederländerna har stoppat överföringar till Grekland i de fall den sökande klagar över beslutet (sedan den 6 oktober 2010). Europadomstolen för mänskliga rättigheter har också förklarat att alla överföringar till Grekland tillfälligt kommer att stoppas, i de fall där de asylsökande klagat över ett överförandebeslut mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014. Där uttrycker regeringen att demokrati kan förstås som det styrelseskick som bäst säkrar och stärker respekten för de mänskliga rättigheterna. Vidare uttrycks att respekten för medborgerlig kunnat driva fall av mr-kränkningar genom det interameri-kanska systemet trots att straffrihet råder nationellt. Vi har även samarbetat med de särskilda rapportörerna för männi-skorättsförsvarare och för yttrandefrihet vid den interameri-kanska kommissionen för mänskliga rättigheter och därmed bidragit till deras viktiga arbete

Agera som djävulens advokat · Psykologtidninge

Utvecklingen för mänskliga rättigheter i Zimbabwe ser ut att gå drastiskt bakåt. För två år sedan såg det ut som att Zimbabwe skulle få en välbehövlig nystart efter flera år av politiskt och ekonomiskt kaos. Den nya konstitutionen som då antogs var en stor förbättring med många steg. Vi vill se ett EU som aldrig accepterar att grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Det här vill Miljöpartiet: Stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är juridiskt bindande. För att inte någon form av brott mot mänskliga rättigheter ska upp-stå, ska alla stater aktivt delta i arbetet med att skydda mänskliga rättigheterna i hemlandet (Green-hill & Ulfsparre 2007: 23) · Antalet länder där arbetstagare gripits eller fängslats när de ställt krav på bättre arbetsvillkor eller demokratiska reformer har ökat från 35 till 44. · Antalet länder där arbetstagare har blivit avskedade eller avstängda från arbete efter att ha försökt förhandla fram bättre arbetsvillkor har ökat från 53 till minst 73

Förenta nationerna (FN) Samhällskunskap SO-rumme

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen Ojämställdhet, diskriminering och våld är en oacceptabel verklighet för flickor runt om i världen. Det är med stor oro vi kan konstatera att flickors mänskliga rättigheter kränks ännu i vår tid. Att vara flicka innebär att du riskerar att diskrimineras dubbelt, både baserat på ålder och på kön För att inte tala om alla studenter som ägnar ledigheterna åt att jobba exakt lagom mycket för att hamna precis under gränsen för återbetalning av studiemedel. Studenters mänskliga rättigheter kränks för övrigt under artikel 20 också i och med tvångsanslutningen till studentkårer

USAs utrikesdepartement släppte nämligen nyligen sin årliga rapport över mänskliga rättigheter där man kan läsa att Kina har ökat sitt förtryck av kulturella och religiösa minoriteter i Tibet och andra delar av landet. Även antalet arresteringar och fall av trakasserier gentemot oliktänkande har enligt rapporten skjutit i höjden Summa summarum: även om SJ:s nya biljetter inte nödvändigtvis kränker FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (det är lite av en gråzon), flyttar det samhället ett litet steg till på vägen mot ett storebrorssamhälle där FN:s deklaration om mänskliga rättigheter kränks. Och det är inte bra För att mänskliga rättigheter i praktiken ska utgöra lagstadgade förpliktelser för hela den offentliga sektorn krävs en granskningsprocess och uppföljning i de fall där rättigheterna inte respekteras. Här skulle en oberoende nationell institution spela en avgörande roll för utvecklingen inom området mänskliga rättigheter i Sverige Rapportens slutsats - som kraftigt har kritiserats av feministiska organisationer i både Norge och i Sverige samt andra länder - är i korthet att polisens arbete för att komma åt sexköpare får negativa konsekvenser för de prostituerade och att deras mänskliga rättigheter kränks

populär: